Zásady ochrany osobných údajov

Poslední aktualizace: 21. 5. 2018

Politika súborov cookies

1.            O tejto Politike

1.1          Cieľom tejto Politiky ochrany súkromia („Politika“) je vysvetliť, ako my (pozri definíciu nižšie) zhromažďujeme, zdieľame a používame všetky informácie, ktoré sa vzťahujú k vám („osobné údaje“) a ktoré samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami získavame , ak vy („vy“ a „vaše“) využívate našu internetovú stránku www.agc-trencin.sk ( „internetová stránka“).

1.2          Táto Politika zároveň stanovuje práva, ktoré máte vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom, a vysvetľuje, ako tieto práva môžete uplatniť.

1.3          AGC považuje dodržiavanie zásad ochrany súkromia za zásadné. Z tohto dôvodu sme vypracovali túto Politiku, ktorá opisuje, aké postupy sa uplatňujú na ochranu osobných údajov.

1.4          Na účely tejto Politiky je správcom osobných údajov získaných prostredníctvom internetovej stránky [právnická osoba klienta] („AGC“, „my“ alebo „naše“) AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group, Sklářská, 450, 416 74 Teplice, zapísaná v obchodnom registri v Ústí nad Labem pod číslom 14864576. Ako správca údajov je AGC povinný zabezpečiť, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platnou právnou úpravou ochrany údajov a predovšetkým so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

1.5          Prečítajte si, prosím, túto Politiku pozorne. Ak máte ľubovoľné otázky alebo pripomienky, kontaktujte ISM Office na adrese ISM.Office@agc.com.

2.            Aké osobné údaje AGC zhromažďuje a prečo?

2.1          Medzi osobné údaje, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, a dôvody, prečo to robíme, patria:

Prečo údaje zhromažďujeme

Typy osobných údajov

Právny základ

Aby sme mohli odpovedať na vašu otázku alebo dohodnúť sa na konzultácii, ktorú si možno vyžiadať prostredníctvom formulára na webových stránkach.

 

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón

plnenie zmluvy

3.            S kým AGC zdieľa vaše osobné údaje?

3.1          Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

(a)           spoločnosti našej skupiny s cieľmi zlučiteľnými s touto Politikou. Prijali sme opatrenia, aby osobné údaje boli prístupné iba tým zamestnancom, ktorí prístup k údajom potrebujú v rámci svojich pracovných povinností, a zmluvne stanovili zákaz využívania osobných údajov na iné účely;

(b)           naši zmluvní predajcovia, poskytovatelia služieb a partneri, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov alebo ktorí inak spracúvajú osobné údaje na ciele opísané v tejto Politike, alebo vám oznámené v okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov. Môže ísť o sprístupnenie údajov zmluvným predajcom a iným poskytovateľom služieb v súvislosti so službami, ktoré nám poskytujú, napr. podpora pri správe IT platformy alebo podporné služby, služby infraštruktúry a aplikácií, marketing, analýza dát;

(c)           orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány, štátne orgány, súdy alebo iná tretia strana, keď budeme predpokladať, že sprístupnenie je nutné (i) na základe platnej právnej úpravy a regulačných predpisov, (ii) na uplatnenie, stanovenie alebo ochranu našich zákonných práv, alebo (iii) s cieľom ochrániť naše životne dôležité záujmy či životne dôležité záujmy inej osoby;

(d)           naši audítori, poradcovia, právni zástupcovia a podobné subjekty v súvislosti s poradenskými službami, ktoré nám poskytujú v rámci našich oprávnených obchodných záujmov a pod zmluvným záväzkom zákazu využitia osobných údajov na iné účely;

(e)           potenciálny kupec (a jeho zástupcovi a poradcovia) v súvislosti s navrhovaným nákupom, zlúčením alebo akvizíciou ľubovoľnej časti našej spoločnosti za podmienky, že budeme kupca informovať, že vaše osobné údaje môžu byť využité iba na účely uvedené v tejto Politike;

(f)            iný subjekt s vaším predchádzajúcim súhlasom na sprístupnenie.

4.            Ako chránime vaše súkromie

4.1          Vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s touto Politikou podľa nasledujúcich zásad:

(a)           Korektnosť: Osobné údaje budeme spracovávať korektne. To znamená, že vám budeme transparentne oznamovať, ako spracovávame osobné údaje, a osobné údaje budeme spracovávať v súlade s platnou právnou úpravou.

(b)           Účelové obmedzenie: Osobné údaje budeme spracovávať na konkrétne a zákonné účely. Osobné údaje nebudeme spracovávať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.

(c)           Primeranosť: Osobné údaje budeme spracovávať spôsobom, ktorý je primeraný cieľom spracovania.  

(d)           Presnosť údajov: Prijímame vhodné opatrenia, aby osobné údaje v našej správe boli presné, úplné a, ak je potrebné, aktualizované. Vy by ste sa však mali takisto uistiť, že osobné údaje v našej správe sú čo najpresnejšie, najúplnejšie a najaktuálnejšie tak, že budete AGC informovať o všetkých zmenách či chybách.

(e)           Bezpečnosť údajov: Používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a spracovávame. Tieto opatrenia boli nastavené tak, aby zabezpečili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu riziku spracovania vašich osobných dát.

(f)            Spracovatelia údajov: Spracovaním údajov pre AGC a menom AGC môže AGC poveriť tretie strany. Od týchto spracovateľov budeme striktne vyžadovať, aby spracovali osobné údaje podľa našich pokynov a prijali opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

(g)           Medzinárodné odovzdanie údajov: Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do iných krajín, ako je krajina vášho bydliska, a tam spracované.  Tieto krajiny môžu uplatňovať inú právnu úpravu o ochrane dát (a, v niektorých prípadoch, poskytovať menšiu mieru ochrany).

Spoločnosti našej skupiny a zmluvní poskytovatelia služieb pôsobia po celom svete.  To znamená, že keď zhromažďujeme vaše osobné údaje, môžeme ich spracovávať v niektorej z týchto krajín.

Prijali sme primerané opatrenia, ktoré zabezpečia, že vaše osobné údaje zostanú chránené tak, ako stanovuje táto Politika. Preto sme schválili dohodu o prenose dát v rámci Skupiny ( „Rámcová dohoda o prenose dát v rámci Skupiny“), ktorá vychádza zo Štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na prenos osobných údajov spracovateľom so sídlom v tretích krajinách, a vyžadujeme, aby všetky spoločnosti Skupiny chránili spracovávané osobné údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s právnou úpravou o ochrane dát Európskej únie.  

Naša Rámcová dohoda o prenose dát v rámci Skupiny je k dispozícii na vyžiadanie. Podobné ochranné opatrenia sme zaviedli pre našich zmluvných poskytovateľov služieb a partnerov.

(h)           Ukladanie údajov: Osobné údaje, ktoré od vás získame, ukladáme, ak existuje oprávnený obchodný záujem (napríklad na poskytnutie služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo na plnenie platných právnych, daňových alebo účtovných požiadaviek).  

Ak nemáme pretrvávajúcu oprávnenú obchodnú potrebu spracovávať vaše údaje, pristúpime k vymazaniu alebo anonymizácii, alebo, ak to nie je možné (napríklad z dôvodu uloženia vašich údajov v záložných archívoch), budú vaše údaje bezpečne uložené a ďalšie spracovanie až do vymazania nebude umožnené.

5.            Vaše práva na ochranu osobných údajov

5.1          Máte tieto práva na ochranu osobných údajov:

(a)           Ak si želáte mať prístup k osobným údajom, opraviť ich, aktualizovať alebo požiadať o ich vymazanie, môžete tak urobiť kedykoľvek. Kontaktujte nás na adrese ISM Office ISM.Office@agc.com alebo prostredníctvom našej kontaktnej osoby AGC.

(b)           Ďalej, za určitých okolností, môžete podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo požiadať o prenos vašich osobných údajov. Kontaktujte nás na nasledujúcej adrese ISM Office ISM.Office@agc.com alebo prostredníctvom našej kontaktnej osoby AGC.

(c)           Ak sme zhromažďovali a spracovávali vaše osobné údaje s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred vaším odvolaním súhlasu, ani spracovanie vašich osobných údajov uskutočňované na základe iného zákonného mechanizmu než súhlas.

(d)           Máte právo kedykoľvek odmietnuť marketingovú komunikáciu, ktorú vám zasielame. Toto právo môžete uplatniť tak, že kliknete na tlačidlo „odhlásiť“ alebo „odmietnuť“ v našich marketingových emailoch. Ak si želáte odhlásiť sa od iných foriem marketingovej komunikácie (marketing poštou alebo telemarketing), kontaktujte nás, prosím, na adrese uvedenej v predchádzajúcej časti textu.

(e)           Ak podáte sťažnosť alebo vyjadríte znepokojenie nad tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, vždy sa budeme snažiť vašu sťažnosť vyriešiť. Ak však budete mať pocit, že sme sa vašou sťažnosťou alebo obavou nezaoberali dostatočne, máte právo obrátiť sa na úrad na ochranu osobných údajov. Viac informácií získate na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov. (Kontaktné údaje úradov na ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a niektorých krajín mimo Európy, vrátane USA a Kanady, sú k dispozícii tu.)

5.2          Budeme odpovedať na všetky žiadosti jednotlivcov, ktorí si želajú uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou na ochranu údajov.

6.            Odkazy na iné internetové stránky

6.1          Táto internetová stránka môže obsahovať hyperodkazy na internetové stránky vo vlastníctve tretích strán alebo prevádzkované tretími stranami. Tieto internetové stránky môžu podliehať vlastným politikám ochrany súkromia. Prečítajte si ich, prosím, pozorne. Tieto politiky stanovujú, ako budú použité vaše osobné údaje získané v okamihu, keď tieto stránky navštívite.

Neprijímame žiadnu zodpovednosť za politiku ochrany súkromia internetových stránok týchto tretích strán. Používanie týchto internetových stránok je na vaše vlastné riziko.

7.            Aktualizácia tejto Politiky 

7.1          Pokiaľ z dôvodov právnych, technických nebo obchodných zmien bude nutné túto Politiku aktualizovať, prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom vykonaných zmien. V prípade významných zmien, pokiaľ to platná právna úprava vyžaduje, požiadame o váš súhlas.

 

Dátum poslednej aktualizácie je uvedený pod označením „posledná aktualizácia“ nad textom tejto Politiky.